Skip to Primary Content

Welcome to the new version of Miami-Dade County's website. We'd love your feedback.

Apropo Komisyonè Barbara J. Jordan, Distrik 1

Barbara J. Jordan te premye eli pou syèj Distrik 1 Asanble Komisyonè Konte a jou  2 novanm 2004.  Li te re-eli pou yon dezyèm manda jou 26 dawout  2008.

Antan Komisyonè Distrik 1, li reprezante vil Opa Locka ak Miami Gardens, ki enkli kominote swivan yo: Carol City, Norland, Crestview, Rolling Oaks, Bunche Park, Scott Lakes, ak Andover, epi ak yon pati nan North Miami Beach ak North Miami ki tonbe andedan distrik li a.

Aktyèlman, Komisyonè a se prezidan Komite Transpò Piblik, Enfrastrikti, ak Woutye, ki sipèvize sistèm transpòtasyon yo apati yon pèspektiv lokal ak rejyonal epi li sipèvize pwogram esansyèl ak enfrakstrikti konte a.

Epitou, li se Vis Prezidan Komite sou Lojman ak Devlopman Kominotè, epi li se manm Komite Bidjetè, Planifikasyon ak Devlopman Dirab, epi Komite Lwazi, Kilti, ak touris.

Anvan sa, Komisyonè Jordan te sèvi kòm Vis Prezidan Komisyon Konte a pandan manda 2007-2008 li a, pataje responsabilite pou sipèvize aktivite ak komite kò lejislativ la. Epitou, li te Vis Prezidan Komite Transpò Piblik epi li te chita nan Komite Devlopman Ekonomik ak Byenèt Sosyal, epi Komite Lwazi ak Afè Kiltirèl.

Anvan li te eli nan Asanble Komisyonè Konte a, Komisyonè Jordan te sèvi kòm Manadjè Adjwen Konte, kote li te sipèvize ajans Konte yo ki pwomouvwa endepandans sosyal ak ekonomik osibyenke sa ki adrese sijè sosyal konplèks Konte Miami-Dade yo, ki enkli:

  • Ajans Lojman Miami-Dade,
  • Otorite Finans Lojman,
  • Depatman Devlopman Komès,
  • Biwo Devlopman Kominotè ak Ekonomik,
  • Gwoup de Travay Revitalizasyon Ibèn,
  • Plan Aksyon Metro-Miami, 
  • Konsèy Relasyon Kominotè ak Asanble Efektif ak Konsòsyòm Sid Florid. 

Li se youn nan sèlman twa fanm Nwa Ameriken ki janm rive nan nivo sa a.

Komisyonè Jordan se yon moun ki kwè nan travay di epi ki konsakre li a travay li, sa atire komisyonè a travay nan dè òganizasyon respektab tankou Sistèm Lekòl Piblik Miami-Dade, kote li te travay kòm pwofesè ranplasan, epi direktè Sant "Head Start" Ajans Aksyon Kominotè Konte Metro-Dade (CAA).

Atravè lèzane, Jordan te okipe yon kantite pòs nan CAA ki te pèmèt li devlope konpetans li nan jere kote fiskal òganizasyon sèvis sosyal yo. Epitou, li te premye Direktè Egzekitiv Greater Miami Service Corps (GMSC), yon òganizasyon ki pran jèn ki vilnerab yo epi ede yo devlope konpetans pwofesyonèl yo konsa pou yo ka ogmante kapasite yo pou jwenn travay.

An 1995, Jordan te asime wòl kòm direktè adjwen Depatman Sèvis Imèn (DHS). DHS se ajans konte a ki responsab livre sèvis sosyal konplèks a pliske 700,000 kliyan chak ane - depi fòmasyon pwofesyonèl ale a rekòmandasyon rive sou edikasyon pou timoun piti jiska sèvis pou grandèt.

Asanm ak 30 an karyè fòmidab sa-a, Jordan afilye ak yon kantite asosiyasyon pwofesyonèl ki enkli menmbèchip aktyèl epi wòl li kòm prezidan Asosiyasyon Nasyonal de Sèvis ak Kò Konsèvasyon, Asosiyasyon Nasyonal pou Avansman Jandekoulè, Koalisyon Sèvis Imèn Konte Dade, Komite Sitwayen Konsiltatif Depatman Polis Vil Miami, Kongrè Politik Nasyonal dè Negrès, Inc. , epitou komisyonè a  rete aktif nan asosiyasyon Girl Scouts of America.

Li diplome fakilte katran (Bachelor) nan Bèl Lèt (Angle) ak etid espesyal an sikoloji de Morris Brown College an 1965 epi yon diplom Metriz nan Sèvis Imèn de Nova Southeastern University an 1986.

Komisyonè Jordan aktyèlman abite nan Miami-Dade ak mari li Eddie epi li gen de bèl pitit fi ak senk pitit pitit- Neffeteria, Elijah, Jeremiah, Gabrielle ak Jaime.

Revisè 02/2009

Barbara J. Jordan

Barbara J. Jordan

Black Affairs Advisory Board Main Banner
Commission District 01
Barbara J. Jordan
Commissioner

Stephen P. Clark Center
111 NW 1st Street, Miami, FL 33128
305-375-5694 | bjordan@miamidade.gov305-375-5694 | bjordan@miamidade.gov

District 1 Office
2780 N.W. 167th Street, Miami Gardens, FL 33054
305-474-3011 | District1@miamidade.gov305-474-3011 | District1@miamidade.gov

Contact Us | About the Commissioner

You are now leaving the official website of Miami-Dade County government. Please be aware that when you exit this site, you are no longer protected by our privacy or security policies. Miami-Dade County is not responsible for the content provided on linked sites. The provision of links to these external sites does not constitute an endorsement.

Please click 'OK' to be sent to the new site, or Click 'Cancel' to go back.