Skip to Primary Content

Welcome to the new version of Miami-Dade County's website. We'd love your feedback.

Apropo Komisyone Monestime

Prezidan Komisyon an Jean Monestime kwè ak tout kè li ke pa gen yon pi gwo don ke don pou sèvis lèzòt. Pandan pliske 30 an lap viv nan Konte Miami-Dade, Monestime ap travay di pou reyalize Rèv  Ameriken an. Li vin premye Ayisyano-Ameriken ki chita nan Asanble Komisyonè Konte a, kote li travay pou kreye plis opòtinite pou lòt moun, kidonk fè chemen pou pwochen jenerasyon yo.

Monestime te premye eli pou reprezante Distrik 2 nan Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade jou 2 novanm 2010. Distri 2 gen ladan li yon pati nan Vil Miami, North Miami, North Miami Beach, Opa-locka, ak sèten nan zòn ki pa enkòpore yo: Liberty City, Biscayne Gardens ak North Central Dade. Li te re-eli nan mwad dout 2014 pou yon dezyèm manda katran, epi an novanm 2014 kolèg li yo nan komisyon an chwazi li alinanim pou sèvi kòm Prezidan Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade pou dezan. Nan pòs sila, li reprezante yon pèp ki pliske 2,5 milyon moun epi li prezide yon komisyon konte ki etabli priyorite pou bidjè anyèl la ki depase bidjè 17 eta Ozetazini e 78 peyi nan lemonn.

Jou 20 fevriye 2015, kolèg minisipal li yo, konsèy edikasyon konte a, ak kolèg li yo nan komisyon an, te chwazi Prezidan Monestime alinanim pou prezide sou Konsèy Administrasyon Òganizasyon pou Òganizasyon Metropoliten (MPO) nan Miami-Dade. Yon wòl prensipal MPO se pou asire konfòmite ak regilasyon federal yo ki egzije ke gran otowout yo, transpò piblik, lòt enstalasyon transpò yo ak sèvis yo devlope kòrèkteman ak enstale daprè plan global pou devlopman iben an ak pou apwouve plan pou aksebilite rezo transpò rejyonal ak eta a.

Prezidan Monestime ilistre yon vi aktif nan sèvis. Li se ansyen Manm Konsèy ak Vis-Majistra Vil North Miami. Li te vin delege nan Konvansyon Demokratik Nasyonal epi pita yo te chwazi li kòm manm Kolèj Elektoral Eta Florid pou Eleksyon Prezidansyèl 2012 la, yon lòt nominasyon prestijye e istorik!

Anplis, li se Prezidan JEMO Realty, Inc, yon konpayi asirans ak imobilye sèvis konplè, ak JEMO Enterprises, LLC, yon ajans konsèy pou biznis. Anplis, li se ansyen pwofesè lekòl Miami-Dade County Public School epi li te travay kòm  pwofesè oksilyè nan manajment nan University of Phoenix, kanpis Sid Florid.

Kòm defansè pou egalite nan lajistis ak devlopman ekonomik, Monestime bay konferans ak prezante dè douzèn seminè. Yo envite li nan plizyè pwogram radyo ak Televizyon sou dè sijè ki gen rapò ak koze lidèchip kominotè, biznis ak finans, ensike gouvènman loka ak patriyotizm.

Pami kokenn kantite patisipasyon sivik li, Monestime sèvi kòm manm NAACP, Asosiyasyon Nasyonal dè Jwè Nwa nan MBA, Kowalisyon Debaz Ayisyano -Ameriken, Kowalisyon “NON-GROUP” Afrikano-Ameriken, Konsèy Akademi Finans nan Turner Tech High School, Komite Aksyon Politik Ayisyano-Ameriken, Little Haiti Optimist Club, Sosyete Pwofesyonèl ak Antreprenè Ayisyano-Ameriken, Florida Governor’s Haiti Advisory Group ak Komite Konsèy pou Zòn Lekòl Kominotè. Prezidan Monestime se manm aktif nan legliz Eden SDA Church depi 1981, kote li sèvi kòm Dwayen Anchèf epi aktyèlman li se Direktè Koral.

Prezidan Monestime gen yon MBA de fakilte detid H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship nan Nova Southeastern University ak yon bachelor nan Finans de Florida International University (FIU).

Prezidan Monestime marye avèk Kettia epi yo gen de (2) gran pitit gason.

Jean Monestime

Jean Monestime

Black Affairs Advisory Board Main Banner
Commission District 02
Jean Monestime
Commissioner

Stephen P. Clark Center
111 NW 1st Street, Miami, FL 33128
305-375-4833 | district2@miamidade.gov305-375-4833 | district2@miamidade.gov

District 2 Main Office
900 NE 125th Street, Suite 200, Miami, FL 33161
305-694-2779 | district2@miamidade.gov305-694-2779 | district2@miamidade.gov

Contact Us | About the Commissioner

You are now leaving the official website of Miami-Dade County government. Please be aware that when you exit this site, you are no longer protected by our privacy or security policies. Miami-Dade County is not responsible for the content provided on linked sites. The provision of links to these external sites does not constitute an endorsement.

Please click 'OK' to be sent to the new site, or Click 'Cancel' to go back.